Asia Ishikawa Japan Travel

ซากุระ 2000 ต้น บนถนนยาวกว่า 10 กิโลเมตร ณ เมืองโนมิ จังหวัดอิชิคะวะ ในช่วงโควิด-19

ถนนนี้มีความยาวกว่า 10 กิโลเมตร เรียงรายไปด้วยต้นซากุระสายพันธ์ Yoshino (ソメイヨシノ/ 染井吉野) กว่า 2,000 ต้น